Google
 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ฯ ร้อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีบริษัทประกาศเลิกจ้างคนงาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย จำนวน 40 คน ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากกรณีบริษัทประกาศเลิกจ้างคนงานทั้งหมด 1,959 คน และได้รวมตัวกันเดินจากบริเวณหน้าบ้านพิษณุโลกไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากได้ยื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้น ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ผลจากการชุมนุมทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต ได้ออกหมายจับตัวแทน 3 คน ได้แก่ นายสุนทร บุญยอด นางสาวบุญรอด สายวงศ์ และนางสาวจิตรา คชเดช ข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง นอกจากนั้นยังได้มีการสลาย การชุมนุมโดยไม่มีการประกาศแจ้งให้ผู้ชุมนุมทราบก่อนล่วงหน้าซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือให้มีการยกเลิกหมายจับ เพราะเป็นการชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และการออกหมายจับนี้เป็นการละเมิดสิทธิทางพลเมืองและทางการเมือง รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
2. ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตำรวจได้เปิดเครื่องขยายเสียงที่มีเสียงดังมากใส่คนงานหญิง คนงานพิการ และคนงานสูงอายุที่ฟังปราศรัยหน้าทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ตัวแทนของสหภาพกำลังเข้าไปยื่นหนังสือกับประธานวิปฝ่ายค้าน โดยไม่มีการแจ้งให้แก่ผู้ชุมนุมทราบล่วงหน้า
3. ขอให้เข้าไปตรวจสอบกรณีการเลิกจ้างเพื่อเป้าหมายการทำลายสหภาพแรงงาน ถือเป็นการเลิกจ้างที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อหาแหล่งค่าจ้างราคาถูกและขยายโรงงานใหม่โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ปี 2518 และข้อตกลงการจ้างงาน

ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

วันที่ 7 กันยายน 2552

ที่มา
http://www.nhrc.or.th/news.php?news_id=5420